Zvýraznené odkazyPomoc pre MSPYES ProjektNa stiahnutieKontakt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto dokumente.

Pomoc pre MSP

Nara zili ste nie kedy u svojho prak ti kanta alebo mla dého zames tnanca na prob lém,
ktorý ste neboli schopný vyri e šiť?
Nedos ta tok moti vá cie, pre kážky v komu ni ká cii, alebo prob lémy s uče ním sú problémami, ktoré sa vys ky tujú vo vzťahu prak ti kanta a inštruk tora pomerne často. Väč ši nousa ich podarí vyri e šiť, ale nie vždy. Pri tom pre pus te nie prak ti kanta môže byť veľ koustra tou pre pod nik, aj pre samot ného mla dého člo veka.
Kvôli tomu si pod niky vybe rajú svo jich prak ti kan tov veľmi dôkladne, a často odmi e tajú zames tnať „prob lé mo vých“ mla dých ľudí, tých ktorí pred časne ukon čili vzde la niealebo nie sú vyu čení, a ďal šie sku piny mla dých so soci álneeko no mic kým alebo inýmzne vý hod ne ním.
Záro veň ale exi stuje veľa spo lo čností, ktoré hľa dajú prak ti kan tov a nemôžu nájsť
takích, akých by si pred sta vo vali. S týmto sta vom, a v kon texte zhor šu jú cej sa demo gra fic kej situ á cie na trhu práce sazdá byť dôle žité inten zívne a pro fe si o nálne pra co vať aj s taký mito mla dými ľuďmi, lebo skú se nosti uka zujú, že sa táto snaha oplatí.
Spo lo čnosti, obzvlášť malé a stredné pod niky viac inkli nujú k zames tná va niu a zaš kole niu „prob lé mo vých“ mla dých ľudí, pokiaľ sú na to pri pra vení – pod po rení inten zívnym kou čo va ním a vzde lá va ním.