HighlightsHulp voor het MKBHet project YESDownloadsContactgegevens
Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoorde-lijkheid voor deze mededeling ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Hulp voor het MKB

Heeft U al eens pro ble men onder von den met betrek king tot sta gai res of jonge werk nemers waar voor u geen oplos sing wist? Onge mo ti veerd zijn, com mu ni ca tie proble men of leer moei lijk he den zijn pro ble men die zich op welk moment dan ook kun nen voor doen in elke relatie tus sen een sta gaire en trai er of begeleider. De meeste van deze problemen wor den wel opge lost, maar niet alle maal. Maar het ont slaan van een jonge werk ne mer heeft grote gevol gen voor zowel het bedrijf, als voor de jon gere zelf.
Daarom gaan bedrij ven zeer zorg vul dig om met het selec te ren van sta gi a res of jonge werknemers waar door bij voor beeld voor tij dig school ver la ters, jongeren die hun(beroeps)opleiding niet heb ben afgemaakt, of jon ge ren die een psycho-sociaal probleem heb ben of een beper king, vaak niet wor den aan ge no men.
Maar er zijn ook veel bedrij ven die niet in staat zijn hun “ide ale” sta gai res te vin den Met deze ach ter ge stelde posi tie, en de ver slech te rende demo gra fi sche situ a tie op de arbeids mark maakt deze groep op den duur een steeds gro ter deel van de beroeps bevolking uit. Daar door wordt het steeds belang rijker om inten sief en met deze jongeren te gaan wer ken. Uit onze resul ta ten blijkt dat dit de moeite loont.
Bedrijven, vooral bedrij ven in het midden – en klein be drijf zijn meer geneigd deze “moei lijke” jon ge ren in dienst te nemen, als zij hier bij uit ge breid en inten sief bege leid en onder steund wor den.