AktualnoPodpora za podjetjaProjekt YESDownloadsKontakt
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Podpora za podjetja

Ste kdaj imeli težave s pripravniki in niste, in niste našli rešitve?
Pomanjkanje moti va cije, ovire pri komu ni ka ciji, učne težave so težave, ki se prej ali slej poja vijo v odnosu med pri prav ni kom in mentorjem. Večina se jih raz reši, neka tere se pač ne, toda odpo ved pri prav niku pomeni izgubo tako za pod jetje kot tudi za mla dega člo veka.
Zato pod jetja zelo pre vidno izbi rajo svoje pri prav nike in teža vni mladi, kot so to nprtaki, ki so pred časno zapus tili šola nje, ali ki niso kon čali pokli cnega uspo sab lja nja, ali ki so iz dru gih raz lo gov v soci alno-eko nom skem in/ali oseb nem slab šem polo žaju, pogosto ne dobijo zapos litve.
So pa tudi šte vilna pod jetja, ki iščejo pri prav nike in ne morejo dobiti takih, ki si jih ide alno želijo.
Če upo šte vamo zgo raj nave deno in vse slaše demo graf sko sta nje na trgu dela, se zdi pomembno inten zivno in pro fe si o nalno delati s takimi mla dimi, in kakor kažejo naše izkuš nje, se ta trud izplača.
Poleg tega so pod jetja, zlasti mala in sred nje velika, bolj pri prav ljena zapo slo vati aliuspo sab ljati „teža vne“ mlade, če imajo na voljo celo vito in inten zivno pod poros področja coa chinga in uspo sab lja nja.