Důležité informacePodpora pro MSPProjekt YESKe staženíKontakt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Podpora pro MSP

Nara zili jste někdy u svého prak ti kanta nebo mla dého zaměs tnance na prob lém, který jste nebyli schopni vyře šit?
Nedos ta tek moti vace, pře kážky v komu ni kaci nebo potíže s uče ním jsou prob lémy, které se vys ky tují ve vztahu prak ti kanta a instruk tora poměrně často. Vět ši nou se je podaří vyře šit, ale ne vždy. Při tom pro puš tění prak ti kanta může být vel kou ztrá tou pro pod nik i pro mla dého člo věka samot ného.
Kvůli tomu si pod niky vybí rají své prak ti kanty velmi peč livě a „prob lé mové“ mladé lidi, jakými jsou ti, kteří před časně ukon čili vzdě lání nebo nej sou vyu čeni a další sku pinymla dých se socio-eko no mic kým nebo jiným zne vý hod ně ním často odmí tají zaměs tnat. Ale je zde záro veň také mnoho spo leč ností, které hle dají prak ti kanty a nemo hou najít takové, jaké by si před sta vo valy.
S tímto výhle dem a v kon textu zhor šu jící se demo gra fické situ ace na trhu práce se zdá být důle žité s tako vý mito mla dými lidmi inten zivně a pro fe si o nálně pra co vat, neboť zku še nosti uka zují, že se tato snaha se vyplatí.
A spo leč nosti, zvláště pak malé a střední pod niky, více inkli nují k zaměs tná vání a zaško lení „prob lé mo vých“ mla dých lidí, pokud jsou na to při pra veny – pod po řeny inten zivním kou čo vá ním a vzdě lá vá ním.